Tư vấn pháp lý dự án

Xây dựng trình tự các bước đầu tư thực hiện dự án

Đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định pháp luật Việt Nam

Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng

Tư vấn đánh giá tác động môi trường

Thẩm duyệt PCCC

Phê duyệt chiều cao công trình (Bộ Quốc Phòng)

Tư vấn thẩm tra và xin thẩm duyệt hồ sơ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật

Về đầu trang