Kiến Trúc Việt triển khai chương trình đào tạo nội bộ 2021

Sau thời gian thí điểm triển khai thành công chương trình đào tạo nội bộ 2020 cùng những kết quả tích cực đã đạt được trong công tác nâng cao đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty, đồng thời, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo về công tác đào tạo nội bộ của Kiến Trúc Việt sau thời gian tạm dừng do đại dịch Covid-19, Phòng đào tạo Kiến Trúc Việt đã đề ra kế hoạch đào tạo nội bộ chi tiết của văn phòng Hà Nội và CN Hồ Chí Minh.

Theo đó, kế hoạch đào tạo sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 15/3/2021 đối với CN Hồ Chí Minh và ngày 16/3/2021 đối với văn phòng Hà Nội. Căn cứ vào nội dung chuyên môn đào tạo, trước mỗi buổi đào tạo, Phòng đào tạo sẽ gửi mail tới các CBNV liên quan để đăng ký tham gia đào tạo đầy đủ và kịp thời.

Để thuận tiện cho việc chuẩn bị đề cương cũng như slide bài giảng, Phòng đào tạo cũng gửi tới các CNDA, Trưởng bộ phận, những người tham gia đứng lớp về “Định dạng mẫu đề cương chi tiết” và “Định dạng mẫu bài giảng”.

Công tác đạo tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng và bắt buộc đối với toàn thể các CBNV, góp phần vào sự phát triển bền vững của Kiến Trúc Việt.

* Một số hình ảnh tư liệu về các buổi đào tạo nội bộ năm 2021 tại văn phòng Hà Nội và CN Hồ Chí Minh: