Nhân sự

Bộ lọc

Nguyễn Nam Sơn
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Nam Sơn

Ngô Văn Lương
Phó Chủ tịch HĐQT

Ngô Văn Lương

Bùi Huy Nghĩa
Tổng Giám đốc

Bùi Huy Nghĩa

Lê Hải Bình
Phó Tổng giám đốc

Lê Hải Bình

Lê Anh Tuấn
Phó Tổng giám đốc

Lê Anh Tuấn

Tô Hải Đăng
Phó Tổng giám đốc

Tô Hải Đăng

Đới Hoàng Thị Hiên
Kế toán trưởng

Đới Hoàng Thị Hiên

Nguyễn Tuấn Đức
Trường phòng Nhân sự - Hành chính

Nguyễn Tuấn Đức

Ngô Bình Đức
Giám đốc phòng Phát triển dự án

Ngô Bình Đức

Lê Thị Quỳnh Phương
Trưởng phòng Kinh tế xây dựng

Lê Thị Quỳnh Phương

Nguyễn Hữu Tuyên
Trưởng phòng Cơ điện Hạ tầng

Nguyễn Hữu Tuyên

Lê Hồng Minh
Trưởng phòng Kinh doanh phát triển

Lê Hồng Minh