Nhân sự

Bộ lọc

Phan Văn Dinh
Trưởng phòng Kết Cấu Miền Nam

Phan Văn Dinh

Trương Quốc Việt
Phó phòng Kiến Trúc

Trương Quốc Việt

Vũ Công Đoàn
Trưởng phòng Quy Hoạch Miền Nam

Vũ Công Đoàn

Đào Quang Long
Phó phòng Kiến Trúc

Đào Quang Long

Trương Thị Ngọc Hiền
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Trương Thị Ngọc Hiền

Phạm Văn Đạt
Phó Trưởng phòng Kiến Trúc Miền Nam

Phạm Văn Đạt

Lê Kim Hải
Phó Trưởng phòng Kiến Trúc Miền Nam

Lê Kim Hải

Nguyễn Thị Thùy Dao
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc Miền Nam

Nguyễn Thị Thùy Dao

Nguyễn Đông Hồ
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Nguyễn Đông Hồ

Đinh Khánh Linh
Chủ trì thiết kế Kiến Trúc

Đinh Khánh Linh

Trương Trọng Tín
Chủ trì thiết kế MEP

Trương Trọng Tín

Tạ Hữu Dưỡng
Chủ trì thiết kế MEP

Tạ Hữu Dưỡng