Đào tạo sử dụng công cụ quản trị cho cán bộ cấp quản lý

Hoạt động đào tạo, cập nhật thông tin cho các cán bộ cấp quản lý sử dụng các công cụ giao việc, quản trị, theo dõi và đánh giá luôn được chú trọng, nhằm đảm bảo hiệu quả nguồn lực, góp phần không nhỏ trong việc đáp ứng tốt các yêu cầu về mặt tiến độ và chất lượng sản phẩm.