Team Quy hoạch – Hạ tầng kỹ thuật – VP HCM

“Quy hoạch là một phần trong hệ sinh thái của Kiến Trúc Việt. Chúng tôi dựa trên nền tảng pháp lý để mang đến một tầm nhìn, chiến lược mới cho việc phát triển Quy hoạch Đô thị. Chúng tôi tin tưởng vào việc hiểu rõ kỳ vọng, nhu cầu của con người và đô thị trước khi bắt đầu quá trình “sáng tạo”…”