Thực hiện đánh giá tác động môi trường

Trong giai đoạn xây dựng dự án, việc lập báo cáo tác động môi trường luôn được các doanh nghiệp chú trọng, không chỉ bởi tính cấp thiết của việc khắc phục những tác động không đáng có từ dự án tới môi trường, mà đây còn là trách nhiệm chung của các doanh nghiệp tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Tính cấp thiết của vấn đề
Đánh giá tác động môi trường là công cụ phân tích và đánh giá tình hình tác động tới môi trường từ đó cơ quan chức năng sẽ xem xét trên kết quả và phê duyệt dự án. Đây cũng là cơ sở cho sự ràng buộc trách nghiệm của doanh nghiệp vào vấn đề bảo vệ môi trường xung quanh nơi hoạt động dự án. Thực hiện đánh giá tác động môi trường được coi là tiền đề để đánh giá chất lượng dich vụ của dự án, đánh giá đúng và đánh giá kịp thời những tác động xung quanh có ảnh hưởng tới dự án và ngược lại.
Những kết quả tích cực trong quá trình đánh giá tác động môi trường sẽ là cơ sở cho sự phát triển và triển khai dự án một cách tối ưu.

Quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường
Căn cứ Điều 9 Nghị định 175/CP quy định Chủ đầu tư, chủ quản dự án hoặc Giám đốc các cơ quan, xí nghiệp… thuộc các đối tượng sau đây phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:
“Điều 9. Chủ đầu tư, chủ quản dự án hoặc Giám đốc các cơ quan, xí nghiệp… thuộc các đối tượng sau đây phải thực hiện đánh giá tác động môi trường:
1- Các quy hoạch tổng thể phát triển vùng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quy hoạch đô thị, khu dân cư;
2- Các dự án kinh tế, khoa học, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng;
3- Các dự án do tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đầu tư, viện trợ, cho vay hoặc liên doanh thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam;
4- Các dự án nói tại các Khoản 1, 2 và 3 của Điều này được duyệt trước ngày 10 tháng 1 năm 1984 nhưng chưa tiến hành đánh giá tác động môi trường theo đúng yêu cầu;
5- Các cơ sở kinh tế, khoa học, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng đã hoạt động từ trước ngày 10 tháng 1 năm 1994.”
Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP quy định lập lại báo cáo tác động môi trường như sau:
“Khoản 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:
Điều 15. Lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Dự án thuộc đối tượng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, việc không triển khai dự án trong thời hạn 24 tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường là việc chủ dự án không triển khai thực hiện hạng mục nào trong giai đoạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng.
2. Dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Luật bảo vệ môi trường chưa đi vào vận hành phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường, bao gồm:
a) Tăng quy mô, công suất (mở rộng dây chuyền sản xuất chính, bổ sung công trình, hạng mục chính) của dự án làm phát sinh chất thải vượt quá khả năng xử lý chất thải của các công trình bảo vệ môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
b) Thay đổi công nghệ sản xuất sản phẩm chính của dự án; thay đổi công nghệ xử lý chất thải của dự án có khả năng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
c) Mở rộng quy mô đầu tư của khu công nghiệp; bổ sung vào khu công nghiệp ngành nghề đầu tư thuộc các loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại nhóm I và nhóm II Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
3. Chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiếp tục triển khai thực hiện dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này chỉ được thực hiện những thay đổi nêu trên sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau thay thế cho quyết định phê duyệt trước đó.
4. Việc lập, thẩm định và phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng hình thức lấy ý kiến.”
Thông qua những yêu cầu cụ thể từ các điều lệ của bộ luật, có thể đánh giá, tình hình lập báo cáo tác động môi trường của nước ta đang được chú trọng hơn và là vấn đề thiết yếu của mỗi dự án và doanh nghiệp hiện nay.

Nguồn: Tổng hợp